Gói Ưu Đãi

Điều trị trong tháng

Tanning Session (min)

41,800

0,000

Đặt lịch

Cách đặt lịch

Vui lòng sử dụng một trong các phương pháp sau để đặt điều trị này:

0901 379 799

glowinc.vn@gmail.com

Điều trị trong tháng

COMBO BODY & MIND

MASSAGE BODY                     |60'|
CLASSIC FACIAL                     |60'|

671,000

0,000

Đặt lịch

Cách đặt lịch

Vui lòng sử dụng một trong các phương pháp sau để đặt điều trị này:

0901 379 799

glowinc.vn@gmail.com

Điều trị trong tháng

LOVE YOUR BODY SET 2 (4 HOURS )

BODY SCRUB FOR REJUNVENATING SKIN SALAD/DETOX WATER PROVIDED         |30'|

MASSAGE BODY                                      |120'|

VITAMIN INFUSION FACIAL                      |60'|

1,639,000

0,000

Đặt lịch

Cách đặt lịch

Vui lòng sử dụng một trong các phương pháp sau để đặt điều trị này:

0901 379 799

glowinc.vn@gmail.com

Điều trị trong tháng

LOVE YOUR BODY SET 1 (3 HOURS)

BODY SCRUB                      |30'|
MASSAGE BODY                 |90'|
(aroma or with hot stone)
DETOX FACIAL                    |60'|

1,098,900

0,000

Đặt lịch

Cách đặt lịch

Vui lòng sử dụng một trong các phương pháp sau để đặt điều trị này:

0901 379 799

glowinc.vn@gmail.com

Điều trị trong tháng

COMPLEXIONS RESCUE

CONSULTANCY REQUIERED

Treatment includes 3 sessions in total, minimum 48 hours
gap between each session, NON-INVASIVE, NO DOWNTIME

3,300,000

0,000

Đặt lịch

Cách đặt lịch

Vui lòng sử dụng một trong các phương pháp sau để đặt điều trị này:

0901 379 799

glowinc.vn@gmail.com