Phun nâu

Điều trị trong tháng

Phun nâu di động party (5 or more, hostess tans free)

Thích hợp cho tiệc cưới, tiệc âm nhạc

880,000

0,000

Đặt lịch

Cách đặt lịch

Vui lòng sử dụng một trong các phương pháp sau để đặt điều trị này:

0901 379 799

glowinc.vn@gmail.com

Điều trị trong tháng

Phun nâu di động 4 lần

Thích hợp cho tiệc cưới, tiệc âm nhạc

4,620,000

0,000

Đặt lịch

Cách đặt lịch

Vui lòng sử dụng một trong các phương pháp sau để đặt điều trị này:

0901 379 799

glowinc.vn@gmail.com

Điều trị trong tháng

Phun nâu di dộng 3 lần

Thích hợp cho tiệc cưới, tiệc âm nhạc

3,960,000

0,000

Đặt lịch

Cách đặt lịch

Vui lòng sử dụng một trong các phương pháp sau để đặt điều trị này:

0901 379 799

glowinc.vn@gmail.com

Điều trị trong tháng

Phun nâu di động 2 lần

Thích hợp cho tiệc cưới, tiệc âm nhạc

2,948,000

0,000

Đặt lịch

Cách đặt lịch

Vui lòng sử dụng một trong các phương pháp sau để đặt điều trị này:

0901 379 799

glowinc.vn@gmail.com

Điều trị trong tháng

Phun nâu di động 1 lần

Thích hợp cho tiệc cưới, tiệc âm nhạc

1,639,000

0,000

Đặt lịch

Cách đặt lịch

Vui lòng sử dụng một trong các phương pháp sau để đặt điều trị này:

0901 379 799

glowinc.vn@gmail.com

Điều trị trong tháng

Phun nâu mặt và cổ đặc biệt

Yêu cầu ít nhất 3 tiếng mới đụng nước

Thời gian đợi càng lâu xuống tông càng nhiều

418,000

0,000

Đặt lịch

Cách đặt lịch

Vui lòng sử dụng một trong các phương pháp sau để đặt điều trị này:

0901 379 799

glowinc.vn@gmail.com

Điều trị trong tháng

Phun nâu thân dưới đặc biệt

Yêu cầu ít nhất 3 tiếng mới đụng nước

Thời gian đợi càng lâu xuống tông càng nhiều

748,000

0,000

Đặt lịch

Cách đặt lịch

Vui lòng sử dụng một trong các phương pháp sau để đặt điều trị này:

0901 379 799

glowinc.vn@gmail.com

Điều trị trong tháng

Phun nâu thân trên đặc biệt

Yêu cầu ít nhất 3 tiếng mới đụng nước

Thời gian đợi càng lâu xuống tông càng nhiều

748,000

0,000

Đặt lịch

Cách đặt lịch

Vui lòng sử dụng một trong các phương pháp sau để đặt điều trị này:

0901 379 799

glowinc.vn@gmail.com

Điều trị trong tháng

Phun nâu toàn thân đặc biệt

Yêu cầu ít nhất 3 tiếng mới đụng nước

Thời gian đợi càng lâu xuống tông càng nhiều

1,529,000

0,000

Đặt lịch

Cách đặt lịch

Vui lòng sử dụng một trong các phương pháp sau để đặt điều trị này:

0901 379 799

glowinc.vn@gmail.com